Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens

Privacyverklaring

Cure+ gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Cure+ deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Cure+ bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Cure+ houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Cure+ vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Cure+ informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Cure+ informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Cure+ informeert patiënten indien Cure+ bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

Uw behandelgegevens worden meegenomen in de dataverzameling die nodig is voor de ‘feedback informatie’. Zo helpt u mee om de kwaliteit van onze zorg te blijven verbeteren. Met uw gegevens levert u ook een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek naar (de effectiviteit van) de fysiotherapie in Nederland. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onderzoekers krijgen geen identificerende gegevens zoals uw naam of adres. Als u desondanks bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens, kunt u dit laten weten aan uw fysiotherapeut; in dat geval worden uw gegevens niet opgenomen in de dataverzameling.

Indien gewenst is het privacyhandboek van Cure+ op locatie in te zien.

WGBO De gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO. Voor meer informatie kunt u onze overeenkomst lezen.